Poniedziałek, 02 Października 2023 roku.    kontrast + -
Biuletyn Informacji Publicznej
Menu główne
Strona główna
Zaloguj
Szukaj
Ogłoszenia
Obwieszczenia
Zamówienia publiczne
Przetargi
Archiwum
Wybory
Sejm i Senat 2023
Ławników na kadencję '24-2027
Uzupełniające do RG w Liwie
Wybory Prezydenta RP 2020
Sejm i Senat
Parlament Europejski
Samorządowe
Budżet
Finansowanie działalności
Opinie RIO
Załatw sprawę
Referaty i samodzielne stanowiska
System informacji o środowisku
Ponowne wykorzystanie inf. publ.
Petycje
Prawo
Zarządzenia Wójta
Protokoły kontroli
Statut Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu
Gmina
Urząd Gminy
Sołectwa
Kultura
Sesje Rady
Interpelacje i zapytania radnych
Imprezy masowe i zgromadzenia
Organizacje pozarządowe
Władze Gminy
Rada Gminy
Wójt Gminy
Sekretarz Gminy
Skarbnik Gminy
Oświadczenia Majątkowe
Oferty pracy
REGULAMIN NABORU
Oferty pracy w UG
.
Ławników na kadencję '24-2027
wprowadził: 2023-05-31 00:00 Sekretarz
Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencje 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Węgrowie i Sądzie Okręgowym w Siedlcach, Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zwrócił się do Rady Gminy w Liwie z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników :

- do Sądu Rejonowego w Węgrowie - 1 ławnik

 

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich

2) jest nieskazitelnego charakteru

3) ukończył 30 lat

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku

5) nie przekroczył 70 lat

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe

     Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba

wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

   Ławnikami nie mogą być:

1 )osoby zatrudnione w sadach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postepowania sądowego

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy

6) duchowni

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej

8) funkcjonariusze Służby Więziennej

9) radni gminy, powiatu i województwa

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów  na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku godz.16:00 w Urzędzie Gminy.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenie, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone data nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo

     ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowej

3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r poz. 2527) , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa powyżej.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników można odbierać, po czym wypełnione składać w Urzędzie Gminy Liw z/s w Węgrowie ul. Mickiewicza 2, pok. Nr 8 w godzinach 8:00-16:00

Karty dostępne są również na stronie internetowej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Jolanta Łukasiak  - tel. 253081255

Załączniki
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Oświadczenie do uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie informacji z KRK (grupa Obywateli) Oświadczenie do uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie informacji z KRK (grupa Obywateli)
Lista Obywateli zgłaszających kandydata na ławnika Lista Obywateli zgłaszających kandydata na ławnika
Oświadczenie celem zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia potwierdzającego wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji Oświadczenie celem zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia potwierdzającego wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczenie kandydata na ławnika Oświadczenie kandydata na ławnika
Rejestr zmian  
U8_LAW2024/1 wersja: 3    2023-06-02 13:56:22
U8_LAW2024/1 wersja: 2    2023-06-01 15:44:18
Uwaga! Serwis używa cookies (brak zmiany ustawienia oznacza zgodę)
Deklaracja o dostępności
Ilość odwiedzin: 2443217 Ostatnia aktualizacja: 2023-09-25 00:00:00 Data uruchomienia serwisu: 2003-06-23 10:36:31